Kontakt os  l  For nytilflyttere
FORSIDE GFØ VEJLAUGET VEJPROJEKTET AKTIVITETER KALENDER HISTORIE KONTAKT LINKS NYHEDER
Vejlauget
Bestyrelsen
Vedtægter
Vedtægter for Vejkontoen
Vejbidrag
Referater
Regnskaber
Banklån


Vedtægter for Vejkontoen for Grundejerforeningen Øresund


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vejkontoen for Grundejerforeningen Øresund. Dens hjemsted er Københavns Kommune.


§ 2. Formål

Stk. 1. Vejkontoens formål er på fælles basis at varetage de pligter, der påhviler medlemmerne i henhold til Lov om private fællesveje med hensyn til de private fællesveje Kongedybs Allé og Prøvestens Allé. Pligterne er nærmere specificeret i nedenstående § 4.

Stk. 2.
Medlemmerne bidrager til Vejkontoen i forhold til facadelængden.


§ 3. Medlemskredsen

Berettiget til medlemskab af Vejkontoen er enhver ejer af de omfattede ejendomme, nærmere bestemt ejendommene udstykket fra matr. 3 F. Tilslutning til vejfonden er bindende og uopsigelig, og har gyldighed også for kommende ejere.
Andre ejere af ejendomme med facade mod Kongedybs Allé og Prøvestens Allé kan optages, dog således at kun vedligeholdelse af Kongedybs Allé og Prøvestens Allé indgår.
På generalforsamlingen har hver ejendom en stemme uanset antallet af ejere.


§ 4. Vejkontoen varetager følgende opgaver

Vejkontoen varetager på medlemmernes vegne følgende opgaver:
Kørebane: Reparation af slaghuller, revneforsegling, slidlag og evt. fornøden udskiftning af bærelag 

 • Vejbrønde: Oprensning og evt. fornøden reparation eller udskiftning 
 • Kantsten: Fornøden omsætning og/eller udskiftning. Det påhviler den enkelte ejendom at vedligeholde fortovsarealet uden om fliserne 
 • Fortov: Fornøden omlægning og/eller udskiftning af fliser 
 • Skiltning og afstribning: Etablering og vedligehold af myndighedskrævet vejskiltning og/eller afstribning 
 • Stikledninger: Vedligehold og fornøden reparation af stik til offentlig afløbsledning i vej afholdes af den enkelte grundejer. 
 • Projektering og nyanlæg: Efter forudgående generalforsamlingsbeslutning, jf. nedenstående §§ 6 og 7 
 • Rådgivning om: Lovgrundlag, ansvar, vedligehold, projektering, tilladelser og sagsbehandling


§ 5. Medlemmernes pligter

Alle forpligtelser i henhold til lov om private fællesveje påhviler fortsat den enkelte grundejer i det omfang, pligten i henhold til ovenstående § 4 ikke er overtaget af vejfonden. Herunder skal især fremhæves:
Renholdelse: Fornøden renholdelse af fortov, sti og vej, herunder opfejning langs kantsten
Vintervedligeholdelse: Fornøden rydning af sne samt saltning og/eller grusning
Hæk og hegn: Klipning og vedligeholdelse, således at hæk og hegn ikke er til gene for færdsel på fortov eller vej
Træer mv. : Beskæring af træer mv. nær skel, således at disse ikke er til gene for færdsel på fortov eller vej


§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er Vejkontoens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, samtidig med generalforsamlingen i Grundejerforeningen Øresund. Generalforsamlingen skal med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt via brev eller elektronisk post med mindst 14 dages varsel. Ret til deltagelse i generalforsamlingen har enhver der er tilsluttet Vejkontoen og tillige disses eventuelle samboende ægtefæller eller samlevere. Hver ejendom har dog kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt skriftlig fuldmagt, attesteret af mindst et vitterlighedsvidne, er afgivet til formanden senest dagen før generalforsamlingen. Hver deltager i mødet kan kun stemme med en fuldmagt.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende: 

 • Valg af dirigent og referent 
 • Godkendelse af referat fra foregående generalforsamling 
 • Bestyrelsens beretning 
 • Forelæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår 
 • Fastsættelse af medlemsbidrag 
 • Valg af bestyrelse 
 • Valg af revisor og revisorsuppleant 
 • Indkomne forslag 
 • Eventuelt

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer særskilt, og herudover 2 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges blandt Vejkontoens medlemmer en revisor, der ikke tillige må være medlem af bestyrelsen, samt en suppleant for denne. Valg er gældende for 2 år, og genvalg kan finde sted. I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem samt revisor, i lige år kasserer og et bestyrelsesmedlem samt revisorsuppleant.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde via brev eller elektronisk post inden udgangen af februar måned.
 
Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. En ekstraordinær generalforsamling, sammenkaldt på begæring af et antal af foreningens medlemmer, er dog kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne giver møde enten personlig eller ved et andet medlem forsynet med fuldmagt.

Stk. 6. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der for hver samling skal underskrives af dirigent og referent.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når denne måtte skønne det hensigtsmæssigt, med 14 dages varsel via brev eller elektronisk post indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og er endvidere forpligtet hertil, såfremt myndighedspålæg skønnes at ville medføre større udgifter end halvdelen af Vejkontoens midler. Der kan i denne forbindelse af forsamlingen træffes beslutning om udskrivning af ekstraordinært bidrag, fordelt mellem Vejkontoens medlemmer i forhold til facadelængden.

Stk. 2. Når mindst 1/3 af Vejkontoens medlemmer skriftligt via brev eller elektronisk post og med angivelse af dagsorden begærer dette, er bestyrelsen pligtig til senest 14 dage efter begæringens indgivelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.


§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen forestår Vejkontoens løbende forretninger i medfør af nærværende vedtægt, jf. ovenstående § 4, og repræsenterer i så henseende medlemmerne i forhold til offentlige myndigheder og udførende virksomheder mv.

Stk. 2. Bestyrelsen træder sammen hurtigst muligt efter ordinær generalforsamling og konstituerer sig med valg af næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaverne indbyrdes.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes herudover efter behov og indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved afstemninger er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 4. Der føres protokol over det i bestyrelsesmøder passerede, hvilken protokol efter hvert møde vil være at underskrive af de i mødet deltagende medlemmer. Ethvert medlem af Vejkontoen har på forlangende ret til at gennemse protokollen.

Stk. 5. Formand og kasserer aflønnes. Beløbet fastsættes hvert år til generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer har derudover ret til refusion af rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.


§ 9. Medlemsindskud

Medlemmer, der ønsker at tilslutte sig vejkontoen senere, skal betale et indskud, der svarer til det beløb de øvrige medlemmer har indbetalt. Beløbet udregnes i forhold til facadelængden.


§ 10. Medlemsbidrag

Stk. 1. Medlemsbidraget der fastsættes på den ordinære generalforsamling forfalder 1. maj.
 
Stk. 2. Eventuelle ekstraordinære bidrag forfalder 14 dage efter påkrav.


§ 11. Regnskab og finansforvaltning

Stk. 1. Vejkontoens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2. Vejkontoens midler skal, bortset fra en mindre kontant kassebeholdning til dækning af løbende småudgifter, stedse være anbragt på en eller flere i Vejkontoens navn oprettede konti i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. Det årlige regnskab skal, forinden dette forelægges for den ordinære generalforsamling, være revideret af den af den foregående generalforsamling valgte revisor og påført dennes eventuelle bemærkninger.

Stk. 4. Foreningens til enhver tid værende medlemmer hæfter i forhold til byggelån og fælles lån, der er optaget i forbindelse med vejprojektet med HOFOR, personligt solidarisk pro rata plus 25%. Hæftelsen gælder i hele lånets løbetid også resthæftelsen på 25%, selvom grundejerens andel tidligere er indbetalt.


§ 12. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt forudsætter vedtagelse i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved begge generalforsanger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for vedtægtsændringen.


§ 13. Opløsning af Vejkontoen

Stk. 1. Såfremt de af Vejkontoen omfattede dele i sin helhed måtte overgå til offentlig vej, vil Vejkontoen være at opløse.

Stk. 2. Ved eventuel opløsning af Vejkontoen vil de tilbageværende midler være at fordele ligeligt mellem de tilsluttede ejendomme i forhold til facadelængden.


Vedtægterne er vedtaget 19.3 2002 med senere ændringer 25.3 2003, 28.3 2007, 28.3 2012, 20.3 2013 og 7.9 2016.

  Grundejerforeningen Øresund · Kongedybs Allé og Prøvestens Allé · kontakt@gforesund.dk